เงื่อนไขของการถือครองอสังหาฯของชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย

  1. ชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมในประเทศไทย นั้น กฏหมายได้อนุญาติให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ของเนื้อที่ทั้งหมดในโครงการนั้นๆ ตัวอย่างเช่น คอนโดมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,000 ตรม. ชาวต่างชาติสามารถซื้อห้องชุดได้ในจำนวนพื้นที่ 490 ตรม. เท่านั้น ไม่สามารถเกินกว่า 49%  และเงินที่ นำมาซื้อห้องชุดต้องได้ เอกสารรับรองจากธนาคาร 100% ว่าเงินที่ได้โอนเป็นอัตราเงินได้จากต่างประเทศเพื่อเข้ามาชำระห้องชุดดังกล่าวเท่านั้น
  2. ชาวต่างชาติที่ต้องการถือครองที่ดินในประเทศไทยจะมีขึ้นตอนที่ยุ่งยากกว่าการถือครองห้องชุด ดังนี้
    1. สามารถเป็นเจ้าของที่ดิน ได้เพียง 1 ไร่เท่านั้น
    2. จะต้องเป็นชาวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ตามกฏหมายกำหนด โดยต้องนำเงินมาลงทุนในประเทศไม่ต่ำกว่า 40 ล้าน โดยระยะเวลาไม่น้องกว่า 5 ปี โดยต้องเป็นกิจการตามที่กฏหมายกำหนด เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ในกองทุนรวมอสังฯ หรือ ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
    3. ที่ดินที่ซื้อจะต้องอยู่ในเขตที่กฏหมายกำหนดด้วยผังเมืองและต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร
    4. ชาวต่างชาติที่ได้สิทธิ์ในการซื้อที่ดินจะต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น

แหล่งความรู้ สำนักงานที่ดิน

ติดต่อเรา

เราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด