เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

กรณีเป็นนิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาแสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล รับรองความถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคลกรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุว่าต้องมีการประทับตราฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าว) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลและตราประทับของนิติบุคคล (กรณีระบุว่าต้องมีตราประทับ) พร้อมทั้งตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลฉบับจริง 1 ฉบับ
  3. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้โอนหรือรับโอนที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (กรณีนิติบุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียวไม่ต้องใช้รายงานการประชุมเว้นแต่ข้อบังคับของนิติบุคคลระบุว่าต้องประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้ใช้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น) ใช้ฉบับจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับรับรองความถูกต้องของเอกสารพร้อมประทับตราของนิติบุคคล
  4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย ตัวจริง 1 ฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับรับรองความถูกต้องของเอกสารพร้อมประทับตราของนิติบุคคล
  5. รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกกรณีสมาคมหรือสหกรณ์ขอรับโอนที่ดินหรือห้องชุด เอกสารตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ

แหล่งความรู้สำนักงานที่ดิน

ติดต่อเรา

เราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด