เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

  1. โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับจริง 1 ฉบับ
  2. กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง 1 ฉบับ
  3. กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดาใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างฉบับจริง 1 ฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  5. กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดาหากชื่อ สกุล ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างให้ใช้หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ สกุลฉบับจริง 1 ฉบับ
  6. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกหลังกการหย่าของผู้โอนฉบับจริง 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  7. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรสพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสและทะเบียนสมรสกรณีที่ต้องให้ความยินยอม เช่น เป็นสินสมรสที่ใส่ชื่อไว้เพียงผู้เดียวเป็นต้น ยกเว้นกรณีคู่สมรสแสดงตัวยินยอมให้ทำนิติกรรมด้วยตนเองโดยใช้เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ
  8. ใบมรณบัตรคู่สมรสฉบับจริง 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  9. ทะเบียนหย่าพร้อมทั้งบันทึกหลังการหย่าของผู้โอนหรือต้นฉบับและสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส) ฉบับจริง 1 ฉบับ

ติดต่อเรา

เราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด